Verhogen van stikstofefficiëntie en impact op voersaldo - Deel 2

Rundvee

Efficiënt voeren van eiwit houdt in dat de omzetting van voereiwit naar melkeiwit op de meest efficiënte wijze plaatsvindt. Een efficiënte omzetting betekent ook besparen op mestafzetkosten, ongeacht of dit via het ureumspoor of stikstofexcretie via de BEX wordt berekend. Daarnaast is eiwit een kostbaar component in het rantsoen, waardoor een verlaging van eiwit met behoud van prestatie gepaard gaat met een hoger voersaldo.

26-3-2024

Binnen de onderzoekspijler Precision Feeding van onze Sustainable Farming-aanpak is eiwitefficiëntie een belangrijke thema. Recentelijk zijn er op het onderzoeksbedrijf voor rundvee van Trouw Nutrition enkele studies uitgevoerd om de stikstofefficiëntie te verhogen, met aandacht voor de effecten op de prestaties van melkkoeien en het voersaldo. Deze studies, evenals de nieuwe visie van Trouw Nutrition op het gebied van aminozuren, zijn ook gepresenteerd tijdens het duurzaamheidsevenement Samen to Infinity and Beyond eind vorig jaar.  

In een tweede studie werden lagere RE-niveaus in het rantsoen gerealiseerd door minder krachtvoer aan te bieden. In deze studie kregen 60 melkkoeien gedurende 8 weken twee verschillende krachtvoerschema's naast een PMR-rantsoen. Hierbij werd voor zowel de eiwit- als de energiebrok 1,5 kg/koe minder aangeboden, zoals te zien is in figuur 1. Met deze aanpassing in krachtvoerverstrekking daalde het ruw eiwitgehalte van 15,5% naar 14,4%. 

Figuur 1. Schematische weergave van de 2 verschillende krachtvoerschema’s

De lagere krachtvoeropname werd gedeeltelijk gecompenseerd door een hogere opname van het PMR (figuur 2).

Figuur 2. Effect van verlaagd krachtvoeraanbod op de krachtvoer- en PMR opname en meetmelkproductie (Daniel et al., niet gepubliceerd)

Als gevolg van de verlaagde drogestofopname vertoonde de melkproductie een daling van 1,6 kg. Het effect van de verlaging van RE op de verminderde N-uitscheiding via de mest bedroeg 17% (tabel 1). Het voersaldo liet, berekend met kosten tijdens de proef, geen verschil zien, ondanks het aanzienlijke verschil in ruwvoer- en krachtvoeropname tussen de twee behandelingen.

Bij een update naar de huidige ruwvoer- en krachtvoerkosten, waarbij de PMR-kosten licht zijn gestegen en het krachtvoer in prijs is gedaald, vertoont het voersaldo van de behandeling ten opzichte van de referentie een zeer lichte daling van 0,08 €/koe/dag.

 

Gemiddelde melkprijs – lagere KV kosten

Gemiddelde melkprijs – hogere KV kosten

 

Controle

Laag KV

Controle

Laag KV

Melkinkomsten (€/koe/dag)

15.4

14.6

15.0

14.2

Rantsoenkosten (€/koe/dag)

5.8

5.0

5.5

4.8

Voersaldo (€/koe/dag)

9.61

9.61

9.48

9.40

Verschil (€/koe/dag)

 

0.0 €

 

- 0.08 €

Reductie N-uitscheiding via de mest (% t.ov. controle)

 

17%

 

17%

Tabel 1. Effect verlaging eiwitgehalte in het rantsoen (via krachtvoer) op het rendement en de reductie in N-uitscheiding via de mest.

Het verlagen van ruw eiwit is een logische stap om een hogere stikstofefficiëntie te realiseren, maar dit vereist maatwerk. Het is echter zeker mogelijk om hetzelfde voersaldo te behouden met een lager ruw-eiwitniveau, ondanks een lagere productie.

Heb je vragen naar aanleiding van deze studie, ben je benieuwd naar andere methoden om een hogere stikstofefficiëntie te bereiken, of wil je meer weten over de nieuwe visie van Trouw Nutrition op het gebied van aminozuren, neem dan contact op met Henri ter Wijlen of je accountmanager.

Lees ook:

Verhogen van stikstofefficiëntie en impact op voersaldo - deel 1