Tegenwind vraagt om stuurmanskunst: stuur op opbrengst, niet op kostprijs!

Varkens

De varkenssector beleeft een turbulente periode. De grondstofprijzen stijgen, er dreigen liquiditeitstekorten en de vraag blijft achter. In de zoektocht naar het hoogste bedrijfsrendement, wordt er steeds vaker aan de inkoopkant gesneden. Prestarters maken plaats voor goedkopere speenvoeders en hoewel het het streven is om zoveel mogelijk antibiotica-arm en zinkvrij te werken, is dat in de praktijk makkelijker gezegd dan gedaan. Is het terecht dat er gestuurd wordt op de kostprijs van biggenvoeders? Of levert een andere voerstrategie meer resultaat op? Trouw Nutrition zocht het uit en komt met nieuwe berekeningen.

03/06/2022

4 belangrijke kengetallen

Om inzichtelijk te maken wat de invloed van de biggenvoerkeuze (prestarters versus speenvoer) is op het uiteindelijke bedrijfsrendement, zijn bij verschillende varkensbedrijven de technische prestaties van biggen gemeten. Daarbij kreeg de ene groep Milkiwean Spido voorgeschoteld en de andere groep een goedkoop speenvoer.

De resultaten zijn getoetst aan de volgende 4 kengetallen:

  1. Groei
  2. Biggenuniformiteit
  3. Uitval
  4. Werkplezier

Resultaten groei:

Milkiwean Spido haalt tot meer dan 100 gram extra groei per dag

Milkiwean Spido kost gemiddeld € 500,- per ton meer dan het gebruikte speenvoer. Uit de praktijkproeven blijkt dat deze extra investering al rendeert vanaf 50 gram extra groei per big per dag. Bij de proefgroepen met Milkiwean Spido werd tot meer dan 100 gram extra groei per dag gehaald ten opzichte van het speenvoer.

Resultaten biggenuniformiteit:

Milkiwean Spido reduceert aantal slachtbiggen tot 7%

De maagdarmgezondheid is sterk bepalend voor de uniformiteit van afgeleverde koppels biggen. Daarbij geldt dat hoe homogener de toom, hoe minder slachtbiggen en hoe beter de bigkwaliteit. Het economische verlies van slachtbiggen is groot: élke slachtbig kost de klant circa € 30,- aan saldo. Oftewel: 5% niet verkoopwaardige biggen betekent een derving van € 1,50 op de gemiddelde opbrengstprijs/big. Cijfers tonen aan dat de hogere inkoopprijs van een prestarter al kan worden terugverdiend, wanneer het aantal slachtbiggen met minimaal 2% gereduceerd wordt. In de proefgroepen met Milkiwean Spido werd het aantal slachtbiggen met gemiddeld 3% gereduceerd!

Resultaten uitval:

Milkiwean Spido reduceert de uitval tot 4,7%

Hoeveel sterfte in de kraamstal is acceptabel? Dat is zeker nu biggenvoeders duurder worden, een relevante vraag. Want waar de voerprijs stijgt, neemt ook de kostprijs per individuele big toe. Elke big die uitvalt, is er dan ook een te veel. Milkiwean Spido is voordeliger dan speenvoer wanneer de uitval met minstens 0,8% gereduceerd kan worden. De proefbedrijven die Milkiwean Spido voerden bereikten zelfs 1,5% tot 4,7% minder uitval dan de groepen met speenvoer.

Resultaten werkplezier:

Milkiwean Spido werkt plezierig, o.a. door minder antibioticagebruik en zink

Werkplezier wordt steeds belangrijker. De praktijkproeven toonden aan dat de groepen die Milkiwean Spido kregen, minder last hadden van diarree. Antibiotica en zink hoefden nauwelijks ingezet te worden. Er werd een hogere uniformiteit gehaald en ook de technische prestaties oogden visueel beter.

Conclusie

Tegenwind vraagt om stuurmanskunst: meer dan ooit is het van belang varkenshouders proactief te adviseren in de meest rendabele voerstrategie. Een grondig doorgerekende kosten-batenanalyse wijst uit dat een prestarter zoals Milkiwean Spido per kilogram wellicht meer kost, maar uiteindelijk economisch veel meer rendement levert dan een speenvoer, tot wel € 40,- per zeug per jaar.

Kengetal Inzet Milkiwean Spido is break-even vanaf: Feitelijk behaalde resultaat Milkiwean Spido:
Groei + >50 g/d + >100 g/d
Biggenuniformiteit - 2% slachtbiggen - 7% slachtbiggen
Uitval - 0,8% biggensterfte - 4,7% biggensterfte