Geld verdienen met voerinzicht

Sustainable precision farming

De huidige marktsituatie dwingt ons om continu de status quo te challengen. Correcte nutrientwaardes die zo goed mogelijk rekening houden met de behoeftes van het dier worden steeds belangrijker, niet alleen om kosten te besparen maar ook op vlak van duurzaamheid door het verminderen van nutriëntexcretie. Welke acties kan je als bedrijf ondernemen? Trouw Nutrition zocht het voor je uit. Lees hier onze tips voor het doorvoeren van voeroptimalisaties.

24/10/2022

Huidige marktomstandigheden en onze tools

In de huidige grondstoffen markt is het cruciaal om correcte nutrientwaardes tegen de juiste kosten te optimaliseren volgens de behoeftes van het dier. Hoewel de bijdrage van de premix zelf op de totale voerkosten relatief klein is, toch kan de inzet van enzymen als phytases en carbohydrases vanuit de premix significant bijdragen aan kostenreductie op het eindvoer.

Het optimaliseren van de voeders zelf ligt grotendeels bij de mengvoederindustrie, maar op verschillende onderdelen binnen het optimalisatieproces beschikt Trouw Nutrition over tools en kennis, die een efficient proces garanderen. Binnen het MyNutriOpt’ platform kan data over grondstofkwaliteit via NIR en of NOA verzameld, geanalyseerd en doorgerekend worden. De resulterende matricen per grondstof, kunnen als input dienen voor de least-cost formulaties. Door gebruik te maken van onze centrale formules kan iedere voerproducent via zijn grondstoffendatabase in MyNutriopt zo voorzien worden in de meest actuele waarden voor zijn grondstoffenpakket.

Aan de andere kant is het nu zeer belangrijk om een juiste inschatting te maken van de behoeftes van het dier, zodat deze in ieder geval zo min mogelijk overschat worden. Dit heeft een impact op de prijs en is tegelijk ook duurzaam. Voor wat betreft vleeskuikens zal Trouw Nutrition binnenkort nieuwe nutrientnormen publiceren (gebaseerd op ‘SID’), die daarmee ook weer dichter bij de werkelijke behoefte van het dier liggen. Voor leghennen zijn meer recent normen verschenen, en deze zullen hierna voor ieder nutrient, maar in het bijzonder voor aminzuren naar SID, herzien worden. Een overzicht van de adviezen voor leghennen in productie kan je hier terugvinden.

Ook voor de varkenssector hebben we oplossingen om de huidge situatie te challengen. Met het NutriOpt Swine model heb je de mogelijkheid om dierbiologie, stalklimaat, voeder, slachtmomenten te simuleren en dat zowel voor biggen, vleesvarkens als zeugen.

Andere kijkrichtingen

Fytase en vitamin E zijn premixcomponenten die bijzondere aandacht verdienen als het gaat over kostenbesparing op eindvoer en premix respectievelijk. Toedienen van juiste hoeveelheid fytase (Axtra Phy) voor vleeskuikens (1000 FTU) en leghennen (600 FTU) betekent een optimale benutting van organisch gebonden fosfor, en vermindering van gebruik van kostbare, inorganiche fosfor bronnen. Fytase verhogen boven deze niveau’s kan nog steeds economisch relevant zijn. Daarnaast levert de besparing op calcium extra ‘ruimte’ op in een voersamenstelling voor goedkopere alternatieven.

Vitamin E kan gedeeltelijk vervangen worden door Trouw Nutrition’s AO-mix.  De laatste jaren is er veel aandacht geweest voor de verschillende functies van vitamin E, en voor de rol van natuurlijk anti-oxidanten in het overnemen van een aantal van deze functies. Polyphenolen uit AO-mix kunnen bijvoorbeeld de rol van vitamin E als anti-oxidant in het dier overnemen. Zo hebben ze een toegevoegde waarde bij de bescherming van lipide membraanstructuren. Bij ouderdieren is het bij voorbeeld bekend dat polyphenolen een positief effect kunnen hebben op de bevruchting en de uitkomst, naast hun rol als anti-oxidant. Het gedeeltelijk vervangen van vitamin E door AO-mix is ook van toepassing voor zowel rundvee als varkens.

Tabel 1: Vitamin E normen voor pluimvee en vervangende AO-mix toevoeging boven deze normen

 

Totaal Vit E + Antioxidant behoefte

(IE/kg)

Vit. E aandeel (IE/kg)

AO mix

(IE/kg)

Vleeskuikens fase 1

75

25

50

Vleeskuikens fase 2

50

25

25

Vleeskuikens fase 3

25

25

0

 

 

 

 

Leghennen

25

15

10

Opfokleg start

50

20

30

Opfokleg einde

40

15

25

 

 

 

 

Kalkoenen (wk 1 – 4)

150

25

125

Kalkoenen (> 4 wk)

50

25

25

Vleeskuiken ouderdieren

100

40

60

In tabel 1 staan de vitamin E en AO normen voor de verschillende typen pluimvee volgens Trouw Nutrition. Het gedeelte vitamine E dat boven de norm gevoerd wordt kan zonder gevolgen voor het dier door AO-mix vervangen worden, met een kostenbesparing van de premix als gevolg.

Wens je meer informatie?

Neem voor advies over hoe om te gaan met AO mix en phytase in jouw specifieke situatie contact op met jouw account manager!